Algemene voorwaarden

Download of print
Algemene Voorwaarden vanaf 6 juli 2021 tot heden.

Datum: 6 juli 2021

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  offertes en overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden, leveringen en/of diensten, door of namens JOOSTEN Installatietechniek.
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de algemene voorwaarden van de klant, óók indien JOOSTEN installatietechniek deze niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door JOOSTEN installatietechniek niet aanvaard.
 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2 Definities

 1. JOOSTEN installatietechniek gevestigd te Sassenheim onder KvK nr. 81514093, respectievelijk de opdrachtnemer, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig installaties verkoopt, aanlegt, installeert, onderhoud en/of repareert, en de namens JOOSTEN installatietechniek optredende samenwerkende (installatie)bedrijven.
 2. Klant respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als de “Wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijk persoon die handelt buiten zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit. In deze bepalingen wordt de Wederpartij aangeduid als de “Consument”.
 4. Onder “werk” wordt verstaan: de tussen de Wederpartij en JOOSTEN installatietechniek totaal overeengekomen ontwerp-, installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van levering van goederen en diensten – dat JOOSTEN installatietechniek moet verrichten om te bewerkstelligen dat de installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
 5. Onder “meer- en minderwerk” wordt verstaan: door de Wederpartij gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
 6. Onder “stelpost” wordt verstaan: een als zodanig in de offerte, aanbieding of overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd.
 7. Onder “onderhoud” wordt verstaan: alle periodieke werkzaamheden aan de Installatie die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de Installatie.
 8. Onder “service” wordt verstaan: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage.
 9. Onder “onderhoud/service-abonnement” wordt verstaan: de overeenkomst die de JOOSTEN installatietechniek verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie.
 10. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van JOOSTEN installatietechniek, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte. Elk aanbod wordt langs de elektronische weg gedaan, tenzij technische en/of spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 11. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 3 Aanbod

 1. Elk aanbod van JOOSTEN installatietechniek, in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en kan te allen tijde door JOOSTEN installatietechniek worden ingetrokken, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn van gestanddoening is opgenomen. In geval van bijzondere kostenverhogende omstandigheden is JOOSTEN installatietechniek evenwel gerechtigd haar aanbod ook tijdens de gestanddoeningstermijn in te trekken.
 2. Elk aanbod is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod staat vermeld.
 3. Als de Wederpartij een aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
 4. Een samengesteld aanbod verplicht JOOSTEN installatietechniek niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 5. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 6. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag JOOSTEN installatietechniek de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 7. De van het aanbod deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, (technische) beschrijvingen, specificaties en begrotingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar zijn niet bindend.
 8. De documenten uit het voorgaande lid blijven het (intellectuele) eigendom van JOOSTEN installatietechniek. De Wederpartij dient de informatie uit deze documenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet zonder voorafgaande toestemming van JOOSTEN installatietechniek voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden, aan derden bekend maken, of op andere wijze openbaar maken dan wel voor andere doeleinden gebruiken.
 9. Indien het aanbod niet leidt tot een overeenkomst dienen alle ontvangen documenten op eerste aanzegging van JOOSTEN installatietechniek door de Wederpartij onmiddellijk kosteloos en voor zijn risico te worden geretourneerd aan JOOSTEN installatietechniek.
 10. Indien op basis van het aanbod van JOOSTEN installatietechniek geen overeenkomst tot stand komt, is de Wederpartij gehouden tot een vergoeding aan JOOSTEN installatietechniek van de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod. Betaling van de verschuldigde kosten vindt plaats binnen 8 dagen na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 4 Totstandkoming

 1. De overeenkomst tussen JOOSTEN installatietechniek en de Wederpartij komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4 lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt JOOSTEN installatietechniek onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. JOOSTEN installatietechniek kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien JOOSTEN installatietechniek op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van de Wederpartij

 1. De Wederpartij stelt JOOSTEN installatietechniek in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor dat:
  a) hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door JOOSTEN installatietechniek gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
  b) hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals vergunningen en ontheffingen, tijdig ter beschikking stelt;
  c) JOOSTEN installatietechniek op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie en dat de werklocatie in een zodanige staat is dat JOOSTEN installatietechniek de werkzaamheden ongehinderd kan verrichten en voortzetten;
  d) de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat JOOSTEN installatietechniek hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  e) JOOSTEN installatietechniek op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de Wederpartij;
  f) JOOSTEN installatietechniek vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op/bij de werklocatie;
  g) op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
  h) op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van JOOSTEN installatietechniek opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  i) op de werklocatie kosteloos de door JOOSTEN installatietechniek en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
  j) JOOSTEN installatietechniek vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION.
 2. De Wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart JOOSTEN installatietechniek voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. De Wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die JOOSTEN installatietechniek tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 4. De Wederpartij staat JOOSTEN installatietechniek toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
 5. Indien de Wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag JOOSTEN installatietechniek de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de Wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de Wederpartij.
 6. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en JOOSTEN installatietechniek niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van JOOSTEN installatietechniek niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.
 7. De Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  b) onjuistheden in de door de Wederpartij verlangde constructies en werkwijzen;
  c) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  d) (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  e) gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
  f) onjuistheden in de door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens.
 8. In geval van een tekortkoming van JOOSTEN installatietechniek bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de Wederpartij JOOSTEN installatietechniek daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij JOOSTEN installatietechniek reeds door enkele tekortkomingen in verzuim is.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. JOOSTEN installatietechniek zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
 2. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden (maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 – 16.00 uur) van JOOSTEN installatietechniek, tenzij anders overeengekomen.
 3. JOOSTEN installatietechniek neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en wet- en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van de wijziging van voorschriften mag aan de Consument worden doorberekend.
 4. JOOSTEN installatietechniek wijst de Wederpartij op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
  a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  b) onjuistheden in de door de Wederpartij verlangde werkwijzen en constructies;
  c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  d) (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  e) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
  f) onjuistheden in de door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens.

  Al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan JOOSTEN installatietechniek openbaren en JOOSTEN installatietechniek ter zake deskundig moet worden geacht.

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  a) JOOSTEN installatietechniek niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de Wederpartij heeft ontvangen;
  b) JOOSTEN installatietechniek niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de Wederpartij heeft ontvangen;
  c) er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de Wederpartij komen;

  Heeft JOOSTEN installatietechniek recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag JOOSTEN installatietechniek de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de Wederpartij.
 2. JOOSTEN installatietechniek spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de Wederpartij wordt bespoedigd, mag JOOSTEN installatietechniek de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de Wederpartij.
 3. JOOSTEN installatietechniek informeert de Wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  a) bij door de Wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  b) indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt JOOSTEN installatietechniek eerst met de Wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft JOOSTEN installatietechniek in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 4. De Wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat JOOSTEN installatietechniek aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan JOOSTEN installatietechniek kenbaar. Indien nodig, past JOOSTEN installatietechniek het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. JOOSTEN installatietechniek kan daarbij verlangen dat de Wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De Wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
 5. Indien JOOSTEN installatietechniek al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag JOOSTEN installatietechniek de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij doorberekenen.

Artikel 7 Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien JOOSTEN installatietechniek zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de Wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. JOOSTEN installatietechniek mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de Wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van JOOSTEN installatietechniek verlaten of JOOSTEN installatietechniek aan hem heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de Wederpartij en op een door JOOSTEN installatietechniek te bepalen wijze. JOOSTEN installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de Consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de Consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de Consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door JOOSTEN installatietechniek voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de Consument.
 6. Indien JOOSTEN installatietechniek de bestelde/benodigde zaken zelf bij de Wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken op de Wederpartij over op het moment dat deze op de (werk)locatie van de Wederpartij aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de Wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag JOOSTEN installatietechniek de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de Wederpartij opslaan. De Wederpartij stelt JOOSTEN installatietechniek dan binnen een door JOOSTEN installatietechniek gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt de zaken alsnog af.
 8. Indien de Wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. JOOSTEN installatietechniek mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van JOOSTEN installatietechniek en/of het recht van JOOSTEN installatietechniek alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Artikel 8 Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. De overeengekomen opleverdatum zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. JOOSTEN installatietechniek is dan ook nooit schadeplichtig bij overschrijding van de opleverdatum. Wel dient JOOSTEN installatietechniek in overleg te treden met Wederpartij.
 2. Het werk is opgeleverd wanneer JOOSTEN installatietechniek aan de Wederpartij heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en de Wederpartij het werk heeft aanvaard.
 3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  a) als JOOSTEN installatietechniek aan Wederpartij kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
  b) hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de Wederpartij van JOOSTEN installatietechniek de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de Wederpartij heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren;
  c) hetzij wanneer de Wederpartij de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de Wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat/object, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door JOOSTEN installatietechniek voltooide werk.
 5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. JOOSTEN installatietechniek herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
 6. Oplevering ontslaat de JOOSTEN installatietechniek van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Wederpartij op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken en de gevolgen daarvan.
 7. Indien de Wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, die hij redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken tijdens de oplevering, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.
 8. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de JOOSTEN installatietechniek naar de Wederpartij.

Artikel 9 Klachten

 1. De Wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan JOOSTEN installatietechniek. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de Wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan JOOSTEN installatietechniek. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de Wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door JOOSTEN installatietechniek gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Wederpartij. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 6. De Wederpartij stelt JOOSTEN installatietechniek in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of JOOSTEN installatietechniek de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de Wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de Wederpartij.
 7. Retourzending vindt plaats op een door JOOSTEN installatietechniek te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 8. Geen klachten zijn mogelijk over:
  a) in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen e.d.;
  b) fouten in al goedgekeurde documenten;
  c) gebreken of defecten die geheel/gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage;
  d) zaken die na ontvangst door de Wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd of anderszins zijn gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 10 Garantie

 1. JOOSTEN installatietechniek voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. JOOSTEN installatietechniek staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert JOOSTEN installatietechniek zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde of benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. JOOSTEN installatietechniek informeert de Wederpartij hierover.
 4. Indien het doel waarvoor de Wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert JOOSTEN installatietechniek alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt JOOSTEN installatietechniek – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 7. De Consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van JOOSTEN installatietechniek. In dit laatste geval mag de Consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 11 Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Alle prijzen die JOOSTEN installatietechniek hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, parkeer-, verzend- of transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  a) bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen de Wederpartij en JOOSTEN installatietechniek een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
  b) bij de prijsvormingsmethode regie doet JOOSTEN installatietechniek een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijdkosten. Op verzoek van de Wederpartij geeft JOOSTEN installatietechniek, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
  c) het aanbod kan evenwel een combinatie van de twee bovengenoemde prijsvormingsmethoden bevatten in de vorm van een voor een deel van het werk aanneemsom en voor een deel van het werk regie.
 3. Tenzij partijen een vaste aanneemsom zijn overeenkomen, berekent JOOSTEN installatietechniek de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van JOOSTEN installatietechniek bindend, behoudens tegenbewijs van de Wederpartij.
 4. De uurtarieven gelden voor normale werktijden waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 – 16.00 uur (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de Wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag JOOSTEN installatietechniek een toeslag berekenen over het uurtarief.
 6. JOOSTEN installatietechniek mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan JOOSTEN installatietechniek en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 7. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor JOOSTEN installatietechniek (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, mag JOOSTEN installatietechniek de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de Wederpartij in rekening brengen.
 8. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de Consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de Consument binnen 8 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag JOOSTEN installatietechniek er vanuit gaan dat de Consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 12 Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen JOOSTEN installatietechniek en de Wederpartij overeengekomen. JOOSTEN installatietechniek is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de Wederpartij of zodra hij – zonder tegenwerping van de Wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
  a) wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  b) onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag JOOSTEN installatietechniek bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de Wederpartij in rekening brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van JOOSTEN installatietechniek.

Artikel 13 Betaling

 1. JOOSTEN installatietechniek is gerechtigd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.
 2. JOOSTEN installatietechniek kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Wederpartij.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan JOOSTEN installatietechniek zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Wederpartij zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Wederpartij in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is JOOSTEN installatietechniek gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de rekening.
 5. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient JOOSTEN installatietechniek de eindafrekening in.
 6. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
 7. In geval van toepassing van de prijsvormingsmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten.
 8. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 9. Indien de Wederpartij niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt JOOSTEN installatietechniek na het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in lid 4 en lid 8 van dit artikel één betalingsherinnering, waarin hij de Wederpartij op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 5 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 10. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan JOOSTEN installatietechniek rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in lid 4 en lid 8 van dit artikel tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijk aan de als dan bepaalde wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verhoogd met 2%.
 11. JOOSTEN installatietechniek is na verloop van de in lid 9 van dit artikel bedoelde termijn van 5 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien JOOSTEN installatietechniek hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Wederpartij.
 12. JOOSTEN installatietechniek blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Wederpartij aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 13. Bij uitblijven van volledige betaling, mag JOOSTEN installatietechniek de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft JOOSTEN installatietechniek eveneens indien hij al voordat de Wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen.
 14. Ontvangen betalingen brengt JOOSTEN installatietechniek eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 15. De Wederpartij mag de vorderingen van JOOSTEN installatietechniek niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op JOOSTEN installatietechniek heeft. Dit geldt eveneens indien de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 16. Het voorgaande lid geldt niet voor de Consument.

Artikel 14 Overmacht

 1. Bij overmacht van de Wederpartij of JOOSTEN installatietechniek, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van JOOSTEN installatietechniek wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van JOOSTEN installatietechniek, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij JOOSTEN installatietechniek: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van JOOSTEN installatietechniek of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de Wederpartij zijn verplichtingen jegens JOOSTEN installatietechniek tot aan dat moment nakomen.

Artikel 15 Annulering, opschorting

 1. Indien de Wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag JOOSTEN installatietechniek van de Wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van JOOSTEN installatietechniek en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding ten minste 20% tot maximaal 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt Wederpartij aan JOOSTEN installatietechniek de door JOOSTEN installatietechniek aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die JOOSTEN installatietechniek over het gehele werk zou hebben genoten.
 3. Indien de Wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag JOOSTEN installatietechniek de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
 4. De Wederpartij vrijwaart JOOSTEN installatietechniek voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 5. JOOSTEN installatietechniek mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de Wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de Wederpartij.
 6. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de Wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag JOOSTEN installatietechniek deze bij de Wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door JOOSTEN installatietechniek zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 7. Kosten die voor JOOSTEN installatietechniek voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de Wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag JOOSTEN installatietechniek de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij ontbinden.
 8. Annulering van het werk kan tevens tot gevolg hebben dat de op de overeengekomen garantie met JOOSTEN installatietechniek (deels) komt te vervallen.

Artikel 16 Faillissement, beschikkingsbevoegdheid

 1. JOOSTEN installatietechniek mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de Wederpartij:
  a) in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  b) (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c) door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d) onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 2. De Wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door JOOSTEN installatietechniek gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt JOOSTEN installatietechniek geen enkele aansprakelijkheid.
 2. JOOSTEN installatietechniek is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van JOOSTEN installatietechniek voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien JOOSTEN installatietechniek aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door JOOSTEN installatietechniek gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de Wederpartij JOOSTEN installatietechniek hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de Consument een termijn van 1 jaar.
 7. Indien JOOSTEN installatietechniek zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de Wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 8. Als de Wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking/installatie beschikbaar stelt, is JOOSTEN installatietechniek verantwoordelijk voor een correcte verwerking/installatie, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 9. JOOSTEN installatietechniek is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de Wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
 10. JOOSTEN installatietechniek is niet aansprakelijk – en de Wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
  a) ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens JOOSTEN installatietechniek verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  b) ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door/namens de Wederpartij;
  c) fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens de Wederpartij aan JOOSTEN installatietechniek verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen en/of onderdelen;
  d) aanwijzingen of instructies van/namens de Wederpartij;
  e) of als gevolg van een keuze van de Wederpartij die afwijkt van wat JOOSTEN installatietechniek adviseerde en/of gebruikelijk is;
  f) aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, bliksem, overstromingen e.d.;
  g) noodreparaties;
  h) het niet goed aansluiten van (zink)aansluitingen op bestaande oude leidingen/materialen;
  i) of doordat door/namens de Wederpartij (reparatie) werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van JOOSTEN installatietechniek.
 11. De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart JOOSTEN installatietechniek uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
 12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van JOOSTEN installatietechniek of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de Wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van JOOSTEN installatietechniek totdat de Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de Wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de Wederpartij aanwezig zijn.
 4. De Wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De Wederpartij informeert JOOSTEN installatietechniek direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de Wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van JOOSTEN installatietechniek.
 8. De Wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft JOOSTEN installatietechniek op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de Wederpartij handelt in strijd met dit artikel of JOOSTEN installatietechniek een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen JOOSTEN installatietechniek en zijn werknemers het terrein van de Wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van JOOSTEN installatietechniek op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

 1. JOOSTEN installatietechniek is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 2. Dit betekent onder meer, dat de Wederpartij de door JOOSTEN installatietechniek geleverde of vervaardigde:
  a) documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;
  b) werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.; zonder voorafgaande toestemming van JOOSTEN installatietechniek.
  c) De Wederpartij staat er voor in dat de door hem aan JOOSTEN installatietechniek verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die JOOSTEN installatietechniek voor dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.

Artikel 20 Retentierecht

 1. JOOSTEN installatietechniek mag de teruggave van apparatuur, machines e.d. en overige eigendommen van de Wederpartij, die hij voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de Wederpartij:
  a) de kosten van (eerdere) werkzaamheden hieraan niet (volledig) heeft voldaan;
  b) overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met JOOSTEN installatietechniek niet (volledig) heeft voldaan.
 2. JOOSTEN installatietechniek is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van JOOSTEN installatietechniek, maar JOOSTEN installatietechniek behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Wederpartij.
 3. Ongeacht de keuze van JOOSTEN installatietechniek, behoudt de Consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De Consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan JOOSTEN installatietechniek.